Sign in


Ag

0000PL50600

R6

Denar

S S P - Denar (Crown)


Ag

0000PL51900

R3

Denar

(sword in left) - Denar (Danzig) - M S


Ag

0000PL52200

R4

Denar

Denar (Prussia) - (sword in right)


Ag

0000PL55000

R3

Grossus

Grossus (Glogow)


Au

0000PL59800

R4

3 Ducat

3 Ducat (Danzig) - 3 EX AURO…


Ag

1506PL00100

R1

Grossus

Grossus (Glogow)


1/2 Grossus

1/2 Grossus (Lithuanian)


1/2 Grossus

1/2 Grossus (Lithuanian)


Ag

1524PL00300

R3

1/2 Grossus


Ag

1526PL00300

R2

Grossus

Grossus (Crown)


 

  Sponsors:   
skup monet
skup monet, skup banknotów
skup monet Warszawa

 
        nbp     an     an     wcn                                     cc     spot